Skip to content ↓

O nas

 • Został utworzony 31.03.2023 r. w wyniku reorganizacji jednostek AGH z obszaru IT.
 • Jest jednostką pomocniczą w rozumieniu §30 ust. 1 pkt. 1) Statutu AGH.
 • Funkcjonuje w Pionie Rektora i podlega bezpośrednio Rektorowi.
 • Wykonuje działalność operacyjną w obszarze szeroko rozumianej informatyzacji (cyfryzacji) w AGH.
 • Sektorem IT kieruje Dyrektor ds. IT powoływany przez Rektora i podlegający bezpośrednio Rektorowi.

Rektorska Komisja ds. Informatyzacji sprawuje rolę Rady Sektora IT, jako organu doradczego, inicjującego i opiniodawczego.

Do zadań Rady Sektora IT należy:

 • opiniowanie kierunków rozwoju działalności Sektora IT,
 • analiza i ocena możliwości wykorzystania zasobów i kompetencji istniejących w strukturach Uczelni,
 • opiniowanie rozwiązań strukturalnych dotyczących sposobu działania Sektora IT,
 • ocena działalności Sektora IT.

Rektorska Komisja ds. Informatyzacji:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko
 • prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski
 • prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki
 • dr inż. Grzegorz Król
 • mgr inż. Henryk Zioło
 • mgr Joanna Sajdłowska
 • mgr Przemysław Olszewski
 1. Dyrektor ds. IT odpowiada za zarządzanie operacyjne w obszarze informatyzacji Uczelni.
 2. Do głównych zadań Dyrektora ds. IT należy:
  • zarządzanie jednostkami Sektora IT na zasadach określonych prawem, w tym prawem wewnętrznym AGH,
  • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działania związane z informatyzacją oraz funkcjonowaniem Sektora IT, według planu rzeczowo-finansowego AGH,
  • organizacja bieżącej działalności w obszarze informatyzacji,
  • rozdział zadań i kompetencji pomiędzy jednostki Sektora IT, w tym powoływanie zespołów zadaniowych,
  • nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją zadań jednostek Sektora IT,
  • składanie do Rektora wniosków dotyczących organizacji i działania Sektora IT,
  • wydawanie z upoważnienia Rektora decyzji, dla jednostek lub użytkowników, dotyczących zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego Uczelni,
  • przedstawianie wyników analiz i sugestii Władzom Uczelni i jednostom organizacyjnym do wykorzystania przy opracowaniu rozwoju informatyzacji Uczelni,
  • przedstawianie Rektorowi rocznych sprawozdań z działalności jednostek Sektora IT.
 3. Dyrektor ds. IT w szczególności:
  • jest przełożonym wszystkich pracowników Sektora IT,
  • zatwierdza stałe i doraźne zakresy zadań i obowiązków podległych pracowników, a w szczególności kadry kierowniczej Sektora IT,
  • prowadzi politykę kadrową i płacową w jednostkach Sektora IT,
  • odpowiada za przygotowanie projektu planu rzeczowo-finansowego Sektora IT i jego wykonanie,
  • jest odpowiedzialny za realizację planów finansowych zadań i projektów w obszarze informatyzacji,
  • planuje i nadzoruje racjonalne wykorzystanie zasobów lokalowych jednostek Sektora IT.
 • Organizacja i realizacja działań dotyczących informatyzacji Uczelni oraz koordynacja działań realizowanych przez jednostki organizacyjne.
 • .Organizacja i realizacja działań dotyczących zwiększania poziomu bezpieczeństwa informacji
  oraz cyberbezpieczeństwa w Uczelni oraz koordynacja działań realizowanych przez jednostki
  organizacyjne.
 • Koordynacja i realizacja prac planistycznych i projektowych obejmujących nowe zakresy informatycznego wsparcia zarządzania Uczelnią.
 • Wyznaczanie jednostkom organizacyjnym zadań z obszaru informatyzacji uczelni, do wykonania przez jednostki.
 • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną i bezpieczeństwem teleinformatycznym Uczelni.
 • Wdrażanie, utrzymanie oraz rozwój centralnych rozwiązań informatycznych.
 • Planowanie, koordynacja i realizacja działań związanych z rozwojem infrastruktury IT Uczelni.
 • Rekomendowanie Władzom Uczelni decyzji zakupowych związanych z informatyzacją i rozwojem infrastruktury IT Uczelni oraz ich koordynacja i realizacja.
 • Analizowanie potrzeb Uczelni związanych z transformacją cyfrową i rekomendowanie Władzom Uczelni rozwiązań.
 • Analizowanie potrzeb Uczelni związanych z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa informacji
  oraz cyberbezpieczeństwa, w tym w zakresie wymagań prawnych i kontraktowych. 
 • Działalność doradcza i usługowa dla Władz Uczelni oraz jej jednostek w zakresie zarządzania, informatyzacji, projektowania, wdrażania i utrzymywania rozwiązań informatycznych.
 • Utrzymanie systemów obsługujących serwisy informacyjne AGH.
 • Planowanie, koordynacja i realizacja zakupów centralnego oprogramowania.
 • Koordynacja i realizacja prac nad określaniem wytycznych i tworzeniem zasad, rozwoju i eksploatacji infrastruktury IT w jednostkach organizacyjnych oraz ich wdrażanie w organizacji.
 • Prowadzenie analiz rynku usług urządzeń i systemów IT,
 • Prowadzenie analiz potrzeb całej Uczelni oraz jej jednostek organizacyjnych, związanych z rozwojem infrastruktury IT,
 • Analiza i monitorowanie ryzyk związanych z informatyzacją Uczelni.
 • Opiniowanie zakupu oprogramowania przez jednostki.

Historia

Sektor IT AGH - rozwój

Sektor IT składa się z czterech jednostek wewnętrznych:

Centrum Bezpieczeństwa Informacji

Powstało w winiku podziału Centrum Rozwiąząń Informatycznych AGH

Sektor IT AGH

Powstał w wyniku reorganizacji jednostek AGH z obszaru IT i składa się z jednostek wewnętrznych:

Centrum Zarządzania Wdrożeniami AGH

Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH

Powstało z przekształcenia Uczelnianego Centrum Informatyki AGH.

Uczelniane Centrum Informatyki AGH

Powstało na bazie Ośrodka Techniki Obliczeniowej Instytutu Informatyki i Automatyki AGH.

Ośrodek Techniki Obliczeniowej Instytutu Informatyki i Automatyki AGH

Stopka